Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126


    BJØRNØYA (stasjon BJO1)    

     Vanninntrengning i sensorboks, mai 2017

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for geovitenskap
 Allé gt. 41, 5007 Bergen, Norge 
             
0.1 UTKAST - for kommenterer - 30. september 2017 OM OM -
VER. STATUS ENDRING DATO AV KONTROLL GODKJENT

1 VANNINNTRENGNING MAI 2017


Klikk for å se fotoalbum.

Klikk for å se fotoalbum som viser omfanget av skadene etter vanninntrengning i sensorbrønn i mai 2017, samt reparasjonsarbeidet som stasjonsansatt MatsK så utmerket utførte på våre vegne.

2 TILTAK FOR Å GJØRE ALU-BOKS VANNTETT


2.1 SJA = "Sikker jobb-analyse"


Det er viktig å ivareta sikkerheten gjennom alle faser av prosjekter i "bygg og anlegg"-sektoren - uansett hvor små de måtte være. For det er forekomsten av skadelige kjemiske stoffer, eller bruk av verktøy - f.eks. vinkelsliper - hvor risiko for kutt- eller splintskader er tilstede, som har betydning - ikke prosjektets størrelse.

SIBA ("Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen"), som gjennomføres av SINTEF/NTNU i samarbeid med ulike aktører i BA-bransjen ("Bygg og anlegg"), har utarbeidet et instruktivt og utmerket hefte om SJA = "Sikker jobb-analyse". (Også lokal kopi).

2.2 Dokumentasjon


Fint om det blir tatt bilder underveis i arbeidet.

2.3 Arbeidsbeskrivelse


BJØRNØYA SENSORPUNKT, BILDER FRA SEPTEMBER 2015
Klikk for stort bilde. Klikk for stort bilde.
TILTAK FOR Å GJØRE SENSORKASSEN VANNTETT


ARBEIDSBESKRIVELSE --- Versjon: 1. september 2017 ---- O.M.

Trinn nr. Beskrivelse Produktinformasjon / HMS
Hoveddel Underdel Datablad Sikkerhetsdatablad / Vernetiltak
1 Kople fra og fjerne instrumentering i kassen:
1-A Slå av strømforsyning inne i rack på Sonderommet.
1-B Sylinder i indre Alu-kasse: Kople fra alle konnektorer.
1-C Sensor: Kople fra konnektor. Denne kan være vanskelig å løsne med fingermakt - bruk i så fall en rørpumpetang, og vri forsiktig låseringen mot urviseren. Sylinder og sensor er nå frigort og kan settes "i sikkerhet" inne på stasjonen.
1-D Åpne liten koplingsboks for brun GPS-kabel. Kople fra på antenne-sida. Senere tilbakekopling følger lederfarger.
1-E Åpne grå avlang koplingsboks. Kople fra data/strømkabel inn til Sonderommet. Tilbakekopling senere i henhold til bilde til høyre, og følgende liste:
 -------------------------------------------------
  Terminal  Kabel par/farge  Beskrivelse
 -------------------------------------------------
   1 ---- 1 / skjerm
   2 ---- 1 / rød -------- + Matespenning
   3 ---- 2 / rød -------- + Matespenning
   4 ---- (ikke brukt)
   5 ---- 2 / skjerm
   6 ---- 1 / blå --------- 0 volt
   7 ---- 2 / blå --------- 0 volt
   8 ---- (ikke brukt)
   9 ---- 3 / skjerm
   10 ---- 3 / rød -------- Data+
   11 ---- 3 / blå -------- Data-
   12 ---- 4 / rød -------- (reserve)
   13 ---- 4 / blå -------- (reserve)
   14 ---- 4 / skjerm
Klikk for større bilde.

Koplingsboks: Bilde som viser nummerering av rekkeklemmer, for tilkopling av kabel inn til Sonderommet på basen. Klikk for større bilde. NB: Terminalene er i virkeligheten ikke nummerert - tallene er lagt inn på bildet.

1-F I den av grå, avlange koplingsboksen:
 1. Kople fra grå kabel (matespenning) til sylinder. Denne kabelen er terminert direkte i DC/DC-konverter - løsne hvitt pantentbånd for å komme til.
 2. Trekk kabel gjennom koplingsboks og indre Alu-kasse.
 3. Den grå koplingsboksen ble litt trang fordi den skulle passe inn i mellomrommet mellom ytre og indre Alu-kasse - når indre Alu-kasse nå fjernes, blir forholdene mer levelige. Vi kan vurdere å installere en større koplingsboks med gjennomsiktig lokk (som gjør inspeksjon mht kondensdannelse enkel) ved neste besøk på øya.
1-G I den av grå, avlange koplingsboksen:
 1. Kople gul nettverkskabel fra blå Ethernet Extender. Kabelgjennomføringen i boksen skal ha så stor indre diameter at konnektoren passerer uhindret.
 2. Den må så trekkes gjennom indre Alu-boks; også der skal kabelgjennomføringen være så stor at konnektor kan passere uhindret. # Pass på at det ikke kommer partikler inn i konnektorne på kabelen.
2 Fjerne indre Alu-kasse:
2-A Indre Alu-kasse fjernes med vinkelsliper. Plater av svart celleplast som dekker indre sidevegger, tas også vekk. - Bruk godkjent øyevern.
3 Ytre overgang mellom betong og aluminium:
3-A Fjern masse fra utsiden av kassen slik at overgangen mellom betong og metall blir synlig. Fjern gammel vasstrukken Styrofoam. For å få best mulig vedheft til metallet i Alu-boksen, rengjør overflaten og avfett den med Aceton. - Bruk hansker.
3-B Påføring av "Fiberbond V3" tetningsmasse:
 1. produktsiden hos forhandler står det: "Større sprekker, hull og overganger mellom forskjellige materialer armeres med fiberduk." Hvis tilgjengelig, legg remse med fiberduk i overgangen mellom Alu-boks og betong.
 2. Påfør ett tykt strøk.
 3. Bruk pensel eller sparkel.
PERVACO Reparasjonsmasse for tak – Fiberbond V3 Se gjennom og skriv eventuelt ut Sikkerhetsdatablad før arbeidets start (også lagret lokalt.)

Vernetiltak som anbefalt i sikkerhetsdatablad:

 1. "Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler."
 2. "VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann."
 3. Åndedrettsvern: "Normalt ikke nødvendig ved god ventilasjon."
 4. Håndvern: "Ved fare for kontakt bruk vernehansker. Bruk vernehansker av: Nitrillgummi / Neoprengummi / PVC. Gjennomtrengningstiden for disse hanskematerialene er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte." Ref: NS-EN 374:2003 "Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer". Hansker som var i forsendelsen:
  • Leverandør: Albert E. Olsen / Tromsø
  • Varenummer: 50178478
  • Varebetegnelse: "MONTERINGSHANSKE NITRIL BLÅ FORET 11"
 5. Øyevern: "Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut." Ref.: CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 166: Øyevern – Spesifikasjoner. Øyevern som var med i forsendelsen:
  • Leverandør: Albert E. Olsen / Tromsø
  • Varenummer: 46679475
  • Varebetegnelse: "BRILLE VENTOR MED STRIKK BAK"
  • Vi vet ikke om disse brillene tilfredsstiller enten CEN/CR 13464:1999 eller NS-EN 166 standardene. Vennligst undersøk, og kontakt oss hvis de ikke er i henhold til en av disse.

Miljøhensyn, som anbefalt i sikkerhetsdatablad:

 1. "Skal ikke slippes ut til luft, jord eller vann."
 2. "Produktet er klassifisert som farlig avfall."
 3. "Avfallskode EA: EAL: 08 01 11 maling– og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer."
3-C Skjær til 50mm tykke XPS-plater og legg dem på utsiden av Alu-kassen.
4 Indre overgang mellom betong og aluminium:
4-A Overflater av aluminium avfettes først med Aceton - Bruk hansker.
4-B Dette og neste arbeidstrinn skal sikre god vedheft mellom membran (pkt. 4-D) og sidene på Alu-kassen. Påfør lim eller lakk som har god vedheft til blanke overflater, MAPEPOXY L - MAPEI. Fra produktdatablad:
 1. "Klargjøring av produktet:
  Komp. A og komp. B bør ved blanding ha en temperatur på minst +15°C. Komp. B helles i spannet til komp. A, og blandes med en langsomtgående drill med visp i minst 3 minutter til produktet er helt homogent."
 2. "Mapepoxy L påføres overflaten med kost, eller eventuelt med sparkel på jevne flater."
 3. "Pass på at Mapepoxy L påføres innenfor limets brukstid (avhenger av temperatur)." Åpentid ved ulike temperaturer, fra datablad:
  • +5°C: 240 min.
  • +20°C: 70 min.
 4. Brukstid:
  • +5°C: 28 min
  • +20°C: 20 min
 5. Sandavstrøing utføres innen brukstiden.
 6. "Verktøy og utstyr vaskes umiddelbart etter bruk med Spesialtynner, etanol eller annet rengjøringsmiddel for epoksy:"
MAPEPOXY L - MAPEI

Teknisk datablad (også lokal kopi).

Sikkerhetsdatablad:

Vernetiltak som anbefalt i sikkerhetsdatablad:

 1. Øyevern: "Vernebriller - bruk tettsittende sikkerhetsbriller. Ref.: EN 166."
 2. Hudvern: Bruk klær som gir fullstendig beskyttelse for huden , f.eks. bomull, gummi, PVC eller viton. Bruk beskyttelseshansker som gir fullstendig beskyttelse, f.eks. PVC, neopren eller gummi." Når det gjelder hansker som var inkludert i forsendelsen, er disse fremstilt av Nitril.
 3. Åndedrettsvern: "Ikke nødvendig ved vanlig bruk."

Miljøhensyn:

 1. "Unngå utslipp til miljøet."
 2. For avfallshåndteringsmetoder: Se sikkerhetsdatablad.
4-C Strø / bland fin kvartssand inn i lakk / lim, til den er mettet.

Produkt: Byggmakker artikkelnr. 46262054: "FUGESAND 25 KG HERREGÅRD" - fugesand, 0-1 mm / 25 kg/sekk.

Hvordan utføre sandpåstrøing, på vertikal flate: Prøve med plankebit som trekkes oppover mens den holdes på skrå, med sand oppå?

Produktlink -
4-D
 1. Membrantykkelse: Gjerne to lag, slik at tykkelsen blir ca 3 mm - dermed skal membranen bli helt vanntett.
 2. Membranen føres 30 cm oppover innvendige sider i Alu-kassen.
 3. I datablad er materialforbruk oppgitt til ca. 1,25 kg/m² pr. mm tykkelse. Grunnflaten i Alu-kassen er 0.6m x 0.8 m = 0.48 m2. Pluss 30 cm oppover innersiden, hele veien rundt: 0.3m x (0.8m+0.6m+0.8m+0.6m) = 0.84 m2. Samlet areal: 1.32 m2. Med 3 mm sjikttykkelse blir totalt materialforbruk: 1.25 x 1.32 x 3 = 4.95 kg
 4. Påføringsmetode ihht datablad: "Slemmekost, glattebrett, rulle, sparkel, sprøyte" - inkluderer da 2 stk slemmekoster og 2 stk sparkel i forsendelsen, slik at man kan velge metode.
 5. Når det gjelder påføring på Aluminiumsflater, står det i datablad:
  Metallflater, som f.eks. aluminium avfettes med weber.sys 992. Etter utluftingen av tynneren, smøres weber.tec 827 S på aluminiumen, som deretter avstrøes til metning med tørr kvartsand 0,7-1,2. Etter at weber.tec 827 S er utherdet, fjernes all overskuddsanden og arealet påføres weber.tec Superflex D2.
 6. Blandevisp for drill, og 20 liters murebøtte er inkludert i forsendelsen.
 7. Luft og underlagstemp. under utførelse: Minimum +3°C
 8. Blanding:
  • Bland sammen komponent A og B i forholdet 1:1 vektdeler. Bland massen til den er blitt helt klumpefri, homogen og i slemmekonsistens.
  • Blandetid ca. 3 minutter.
  • Verktøy: Drill med omdreiningshastighet på max. 800 o/min påsatt rørepaddel Nr. 2. (Slik rørepaddel har vi ikke, men det er vel OK uten.)
 9. Påføring:
  • Ferdig utblandet masse påføres 2 til 3 ganger, hver gang som fullt dekkende sjikt.
  • Det andre og tredje strøket påføres når det første strøket er tilstrekkelig herdet.
  • Herder ferdig etter ca. 45 minutter. Gjennomtørr etter ca. 24 timer (ved +5°C og 95% RF). Herdeprosessen er tilnærmet uavhengig av vær og temperaturforhold.
  • Første sjikt skal ikke på noen måte påføres skader før neste sjikt påføres.
  • Tetting av overgang betongbunn og sidene på Alukassen, gjøres med gummierte Weber fugebånd som limes til underlaget med weber.tec Superflex D2. Slike fugebånd var dessverre ikke med i forsendelsen. Finnes det på stasjonen ?
 10. Mekanisk belasting etter 3 dager.
Webertec Superflex D2

Produktdatablad (også lokal kopi)

Sikkerhetsdatablad:

Komponent A: Vernetiltak som anbefalt i sikkerhetsdatablad:

 1. Øyevern: "Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen."
 2. Håndvern: "Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Best egnet er PVC-hansker. Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren."
 3. Hudvern: Bruk verneklær etter behov. Bruk rensekrem og ikke løsningsmidler for å fjerne tørket dispersjon.
 4. Åndedrettsvern: "Ingen spesielle anbefalinger." (Kun ved sprøyting, en påføringsmetode som ikke brukes i vårt tilfelle.)

Komponent B: Vernetiltak som anbefalt i sikkerhetsdatablad:

 1. Øyevern: "Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen."
 2. Håndvern: "Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren."
 3. Hudvern: "I kontakt med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler. Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med mørtelen."
 4. Åndedrettsvern: "Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2)."

Komponent A: Miljøhensyn:

 1. "Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp."
 2. For avfallshåndteringsmetoder: Se sikkerhetsdatablad.

Komponent B: Miljøhensyn:

 1. "Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og forurensede materialer."
 2. For avfallshåndteringsmetoder: Se sikkerhetsdatablad.

3 OM SENSORPUNKTET


3.1 Historikk, fra installasjon i 27/9 – 9/10 2003


Loggboksen for Bjørnøya gir opplysninger om historikken for sensorpunktet:

27/9 2001 "Stasjonen har vært ute av drift siden i begynnelsen på mai. I en periode med frost slo mildværet til med regn, noe som resulterte i vannlekkasje i kassen." [....]

"Planen var at en ny alum. kasse skulle installeres etter jeg var reist. Det viste seg at frosten kom raskere enn ventet, dermed var det ikke mulig å grave hull. Besluttet at utstyret monteres i den gamle kassen, ingen problemer så lenge det er frost."

27/9 – 9/10 2003 "Da det har vært lekkasje i eksisterende aluminiumskasse var sensor og digitiser demontert og tatt inn." [...]

"En ny site ble funnet litt nærmere ballonghuset. En traktorgraver ble brukt til å grave av løsmassene og ny kabelgrøft." [...] "For at sensoren skal bli best mulig isolert ble det brukt to aluminiumskasser av ulik størrelse." [...] "Masser ble lagt rundt kassen, men ikke over lokket. Her ble det laget og lagt et trelokk over, dette for å gjøre det enklere dersom det er behov for å inspisere utstyret i kassen på vinterstid. Ny kabel ble lagt i grøften fra kassen til ballonghuset, hvor den ble skjøtet av mot kabelen som gikk til den gamle site'n."

15/9 – 20/09 2005 "Da det har vært lekkasje i eksisterende aluminiumskasser var sensor og digitiser demontert og tatt inn, og fuktigheten i kassene var tørket opp."

"Før nytt utstyr ble montert, ble nye kabel gjennomføringer montert i kassene. Etter montasjen ble alle kabel gjennomføringer forseglet med Sikaflex. For å hindre lekkasjer ble det gravd grøfter rundt kassen." "Da den nye sensoren har time stamping, ble en ny GPS montert på en mast ved siden av aluminiumskassen."

08/10 - 16/10 2011 "Da vi dagen etter tok ned GPS antenne fra mast rett ved "siten", viste det seg å være mye vann (=4-5 liter) i det svarte plastrøret som gikk fra toppen av masta og et stykke mot boksen. Siden topp av rør var høyere enn boksen, vil vanntrykk ha ført til at det sto vann helt opp mot gjennomføring i boksen, uten at dette ble påvist da man demonterte GPS og kappet ledning på utsiden av boksen. (Sladd står igjen som plugg i kabelnippel inn i boks)."

3.2 Burde Alu-kassen vært byttet ut nå i 2017 ?


Bjørnøya sensorpunkt: Tilstand ytre Alu-boks.

Bilder tatt 24. august 2017 av ansatt ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon, K.E.P.

Klikk for større bilde. Klikk for større bilde.
 • Pakningen under lokket er ødelagt flere steder.
 • Hengslene er korrodert. (Dette var en svakhet ved denne Alu-kasse modellen: Noen deler var ikke fremstilt i rustfritt materiale.
 • Alu-kassen er som nevnt produsert av Gmöhling Transportgeräte GmbH i Tyskland. Det skal visstnok ikke finnes importør av kasser fra Gmöhling Transportgeräte i Norge pr. i dag, og det er derfor noe problematisk å skaffe reservedeler.
 • Forslag til hvor man kan få tak i pakning til lokket:
 • Vi vurderer å installere en helt ny sensorbrønn om noen år - kanskje planene Norsar har om et mini-array på øya ikke lar seg realisere, da blir det bare en sensor der, og dette sensorpunktet bør i så fall ha en litt bedre utførelse.
 • Så vi beholder den nåværende kassen og gjør tette-arbeidet nå, og regner med den holder i fem år til.

4 NORD-SØR ORIENTERING AV SENSOR, VATRING, TERMISK "HETTE"


Jordskjelvmåleren har tre innebygde sensorer, som gir ut signal i tre retninger:

 • Vertikal
 • Nord-Sør
 • Øst-Vest

Dette forutsetter at sensoren er orientert mot Nord (det er merke på siden) og at misvisninga på stedet er tatt hensyn til.

4.1 Misvisning på Bjørnøya, oktober 2017


Misvisninga på Bjørnøya sensorpunkt, som har koordinater 74.50363N, 19.00377E, skal ihht. NOOA on-line "Magnetic Declination Estimated Value" være 10.19° ± 0.66° ØSTLIG. Dvs at kompassnålen peker 10.19 grader MED urviseren i forhold til sann nord retning.

EKSEMPEL: Korreksjon av misvisning for Vadsø-sensor, september 2016:

Klikk for større bilde.

Vadsø sensor: Korreksjon (svarte piler) for 13.6 grader østlig misvisning (september 2016). Klikk for stort bilde.

4.2 Tegn Nord-Sør linje i bunnen


Dete er en litt gammeldags metode. Vi er i ferd med å anskaffe gyrokompass som skal gjøre Nord-orientering av sensorer enklere og mer nøyaktig.

EKSEMPEL: Bildet under viser nordorientering i Vadsø sensorpunkt, september 2016. Kompassets side er jevnt med aluminium (umagnetisk) "linjal" som ligger i bunnen av sensorkummen (på ca 2 meters dyp). Misvisninga på denne lokasjonen på det tidspunktet var oppgitt til 13.6 grader øst, så kompassringen er rotert tilsvarende. Alt magnetisk materiale i nærheten må fjernes, inkl armbåndsur, nøker etc.

Click to enlarge.

4.3 Vatring av sensor, montasje av termisk hette


DETTE ER ET UTKAST DATERT 29.9.2017

Spesifikasjonene på den termiske hetter oppgir at den bidrar til å redusere lang-periodisk støy på sensorsignalet med opp til 40 dB (som er ganske mye) - støy som er forårsaket er konveksjon/luftstrømmer (sensoren er ultra-følsom, og har -3dB båndbredde fra 100 Hz til 120 sekunder -- det er i sistnevnte frekvensområde at luftstrømmer har betydning).

PROSEDYRE:

Se eventuelt også vedlagt installasjonsveiledning for hetten. Bilde A og B er hentet derfra.

 1. På Nord-Sør linjen, legg inn tvers-linjer som viser ytterkant av sensor og hette. Her trengs linjal. SE BILDE A.
 2. "Matten" under hetten legges over NORD-SØR linje. Merk at runde hull til sensorbein er usymmetriske - matten må orienteres rett. SE BILDE B.
 3. Nå føres sensorkabel gjennom utsparingen (som må fjernes) i matten - bruk helst den Nordlige utsparingen.
 4. Sensor settes på plass, med innsikting mot N/S-linje.
 5. Sensor skal så vatres - se libelle på toppen. De tre beina under sensoren består av en gjenget seksjon med låsering, SE BILDE C. DENNE LÅSERINGEN HAR MOTSATT GJENGERETNING. Sensorbeina er låst slik jeg forlot dem. Løsne låseringen ved å skru den MED URVISEREN slik at den går nedover. Nå er beina fri slik at sensoren kan vatres. Når vatring er fullført, skrus låsering MOT URVISEREN slik at den går oppover og treffer sensorhuset. Det er nok å vri med fingrene. Sku til så man kjenner at foten er låst. Ta bilde av libellen som viser vatringen.
 6. Så settes hetten nedpå. Det er en utsparing for konnektoren. Det er meget viktig at hetten ikke berører sensor eller den vinklede konnektoren. Man kan rotere hetten litt og finne et midtpunkt der den er fri for kontakt.
 7. Kabelen kveiles så rundt hetten og koples til digitizer (sylinder). SE BILDE D.

BILDE A: NORD-SØR linje samt markering av sensor/hette-ytterkant

BILDE B: Matten" under hetten legges over NORD-SØR linje. Merk at runde hull til sensorbein er usymmetriske - merk rett orientering av matten

BILDE C: Låsering på beina på seismometer modell Trillium 120QA (i det ytre lik modellen som står på Bjørnøya):

BILDE D: Kabel kveilet rundt sensor.

BILDE E: Kabel ført ut gjennom sørlig åpning - MEN BURDE HELST VÆRT DEN NORDLIGE.

5 NYE "ETHERNET EXTENDERS" JUNI 2017


Opprinnelige Ethernet Extenders - modell EIR-EXTEND, fabrikat B&B Electronics, leverandør Digi-Key (med P/N: 1165-1032-ND - ble erklært "obsolete" kort tid etter vi fikk dem levert. Vi anskaffet 6 enheter sommeren 2015 og testet 2 av dem grundig på 300 meter kabel før installasjon på Bjørnøya og Hopen i august 2015. Det er altså 3 enheter hver stasjon - 2 i bruk, og 1 i reserve. Alt fungerte fint under test. Men på Bjørnøya falt linken ut og ble re-etablert (automatisk, men det tar 1 minutt ca) av og til; ikke noe problem siden data mellomlagres i sylinderen ute med sensor'n. Men i oktober 2015 ble det mye verre. Etter mye feilsøking fant tekniker'n på Bjørnøya ut at ved å sette inn reserveenheten ble linken OK. Dvs det var en mis-match mellom to enheter (eller så var det noe annet).

5.1 Dokumentasjon på ny type Ethernet Extenders


Til Bjørnøya har vi nå sendt 3 stk nye Ethernet Extenders, samme fabrikat, men av ny modell:

Klikk for større bilde.

5.2 Dokumentasjon på eldre type Ethernet Extender


Klikk for større bilde.
Klikk for større versjon.

NORMALE INDIKATORER PÅ EKSISTERENDE ETHERNET EXTENDER, modell "EIR-EXTEND"

Slik skal LED'ene normalt være, begynner øverst - se bilde ovenfor:

 1. POWER: Lys i en av de tre, samme hvilken.
 2. FDX: Angår Ethernet forbindelsen til ruter'n
  1. FAST LYS = Full-duplex modus
  2. AV = Halv-duplex modus
 3. Link/ACT: Angår Ethernet forbindelsen til ruter'n
  1. FAST LYS = Nettverksforbindelse er OK
  2. FLASHING = Rx/Tx av data
  3. AV = Uten nettverksforbindelse
 4. LED'ene under streken forteller status til VDSL-linken opp til sensorbrønnen:
 5. Det må være lys i enten LOCAL eller REMOTE (avhengig av bryter på baksiden - sikkert LOCAL)
 6. LINK (rett under LOCAL): VDSL-link er etablert og OK
 7. ERROR: Den må være AV
 8. Oppnådd hastighet på linken:
  LED nr 1 til 5 - grønt eller oransje lys. Som du ser av front-bildet under er teksten ved siden av hastighets-LED'ene forskjøvet slik at man lett leser av feil. På Bjørnøya (ca samme kabellengde) er det meldt oransje lys i nr 4, dvs oppnådd VDSL-link hastighet: 30 Mbps.

6 ARKIV: NOTATER OM MATERIALVALG (PÅ TIDLIGERE STADIUM)


 1. Indre overgang mellom betong og aluminium:
  1. Først fugemasse fra SIKA, her er oversikt over alternativene: SIKA Joint Sealing ---- se også SIKA orientering: 'Sika Solutions: Waterproofing''
  2. Deretter våtroms-membran av en spesiell type, tykt lag, valgt: weber.tec 824 Smøremembran

6.1 Avfetting av aluminium-flater


I følge sikkerhets-datablad på tynner weber.sys 992 består den av Xylol (> 50%) og Aceton (10-20%). Dette er begge oppløsnings- og avfettingsmidler, men jeg kjenner ikke detaljert til hva som skiller bruksområdene. Mest sannsynlig er Aceton velegnet for avfetting av Aluminiumsoverflaten.

6.2 Grunning


Weber.tec 827 S finnes ikke i handel i Norge.

Det er to-komponent epoxybasert lakk / lim som har stor klebekraft til glasserte overflater (som aluminiumen er).

Ekvivalent produkt: BETONGLIM 1,25KG MAPEPOXY L MAPEI

6.3 Finkornet sand


"... deretter avstrøes til metning med tørr kvartsand 0,7-1,2."

Kvartssand:

Fugesand:

Akvariesand, produkter for sandblåsing, etc:

6.4 Membran


Webertec Superflex D2

I datablad (vedlagt) er materialforbruk oppgitt til ca. 1,25 kg/m² pr. mm tykkelse. Grunnflaten i Alu-kassen er 0.6m x 0.8 m = 0.48 m2. Pluss 30 cm oppover innersiden, hele veien rundt: 0.3m x (0.8m+0.6m+0.8m+0.6m) = 0.84 m2. Samlet areal: 1.32 m2. La oss prøve med 3 mm sjikttykkelse. Totalt materialforbruk blir da: 1.25 x 1.32 x 3 = 4.95 kg

Påføringsmetode ihht datablad: "Slemmekost, glattebrett, rulle, sparkel, sprøyte" - inkludere 2 stk slemmekoster og 2 stk sparkel så kan man velge metode.

Når det gjelder påføring på Aluminiumsflater, står det i datablad:

Metallflater, som f.eks. aluminium avfettes med weber.sys 992. Etter utluftingen av tynneren, smøres weber.tec 827 S på aluminiumen, som deretter avstrøes til metning med tørr kvartsand 0,7-1,2. Etter at weber.tec 827 S er utherdet, fjernes all overskuddsanden og arealet påføres weber.tec Superflex D2

Leter etter tynner weber.sys 992, grunning weber.tec 827 S, og kvartsand 0,7-1,2

 • I sikkerhetsblad for de to komponentene som Superflex D2 består av, er det anbefalt PVC-hansker og øyevern. Vi bestiller også dette.
 • Videre trengs en blandevisp for drill.
 • Blandekar av egnet størrelse bestilles også.

ANDRE MEMBRANPRODUKTER:

6.5 Andre fugemasser / tetningsprodukter som ble vurdert


 1. SIKA orientering: 'Sika Solutions: Waterproofing''
 2. Epoksy
  1. http://epoxybelegg.no/?gclid=CIzFkbDCg9QCFUtkGQodfhQCig
  2. MAPEI (tidligere RESCOM) - Produkter for Sement- og Herdeplastbaserte Belegg
 3. Asfalt fugemasse
  1. http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=61374
  2. https://www.isola.no/produkter/tilbehor/isola-fugemasse/
  3. https://www.pervaco.no/reparasjon-drift-vedlikehold/asfaltreparasjon/elastisk-sprekkreparasjon-2k-2-komponent-flytende-5-kg

7 ANNET


Edit - History - Print - Search
Page last modified on May 12, 2019, at 03:03 PM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y