Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

EPOS-N: SYV GEOFYSISKE MÅLESTASJONER I NORDLAND


Som del av EPOS-N prosjektet skal det installeres syv geofysiske målestasjoner i Nordland fylke. Hver stasjon skal omfatte seismometer (jordskjelvmåler) samt geodetisk GNSS mottaker (for å detektere langsomme bevegelser/hevelser i undergrunnen, på mm-nivå).

Sitat fra EPOS-N prosjektbeskrivelse (datert 10. januar 2016), s.10:

    "We propose to install seven seismic broadband stations distributed along the coast between Mo i Rana and Steigen and
    on the Lofoten/Vesterålen to densify the existing permanent seismic networks. Data will be available in near real-time."

 PROSJEKTDOKUMENTASJON

Lokaliseringer: Stedsbeskrivelser
Målestasjonen: Beskrivelse av målestasjon og instrumentering
Konkurransegrunnlag (utkast): Konkurransegrunnlag
Vedlegg 1: Kravspesifikasjon
Vedlegg 2: Prisskjema
Doffin-kunngjøring (utkast): Link
Bakgrunnsinformasjon: Link


OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Lovgrunnlag
Veiledning om anskaffelsesprosessen
KOFA: Klagenemda for offentlige anskaffelser Klagenemda for offentlige anskaffelser med oversikt over avgjorte saker.
BAE - "Bygg, Anlegg, Eiendom" "Prosjekt Norge": BAE-programmet


HVA KONKURRANSEGRUNNLAGET SKAL OMFATTE

Forskrift om offentlige anskaffelser definerer i "§ 4-2. Dokumenter" hva som menes med konkurransegrunnlag:

"Alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen, kvalifikasjonsgrunnlag og eventuelle supplerende dokumenter og tilleggsopplysninger.

§ 8-4. "Konkurransegrunnlag" inneholder mer detaljert beskrivelse av konkurransegrunnlaget:

"(2) Konkurransegrunnlaget skal inneholde følgende opplysninger, med mindre de allerede er tilstrekkelig beskrevet i kunngjøringen:
      a) hva som skal anskaffes
      b) hvilke kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget
      c) hvorvidt oppdragsgiveren vil inngå en rammeavtale
      d) hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen
      e) hvilke krav som gjelder for innholdet i og utformingen av en forespørsel om å delta i konkurransen eller et tilbud
      f) andre opplysninger som er av betydning for utarbeidelsen av en forespørsel om å delta i konkurransen eller et tilbud.
(3) Oppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget."


BRUK AV NS 3420
Hvordan de ulike NS standardene kan komme til anvendelse er ikke tilstrekkelig utredet ennå. OM, 22.11.2016
NS 3420
NS 3450
NS 8405
  • STANDARD.no: NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
  • "Forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren." (Kilde.)
  • "Byggherren bærer risikoen for følgende av feil, uoverensstemmelser og ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, beskrivelser og beregninger han selv har levert." ( Kilde)
NS 8406
Edit - History - Print - Search
Page last modified on June 16, 2017, at 09:50 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y